โรงเรียนวัดปัตติการาม

หมู่ที่ 6 บ้านปะเต ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

ข้อมูลบุคคลากร

นายสุเมธ ปักขะมาผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางทิพวรรณ สุระยานครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางนงเยาว์ รักเวชครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวชนนิกานต์ อิ๋วสกุลครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวขจีพรรณ ซุ่นหวนครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวอาริยา เชื้อกูลชาติครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสงัด เสนทองนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวณฐมน จิ้วเส้งครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอินทิรา ทัพศึกครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด