โรงเรียนวัดปัตติการาม

หมู่ที่ 6 บ้านปะเต ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

64986387_1939825266121801_6383119784736718848_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330164-20131128-141259

นายสุเมธ ปักขะมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :วัดปัตติการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :WATPATTIKARAM
ที่อยู่ :หมู่ที่ 6 บ้านปะเต ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ :076453077
โทรสาร :-
ระดับที่เปิดสอน :ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2457

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน